Tin tức

‹ Quay lại

SỰ KIỆN NGÀY HỘI MỞ MÁY CHỦ

NỘI DUNG SỰ KIỆN

Trong quá trình khám phá GunPow 3D, các Hero hoàn thành đủ các nhiệm vụ trong sự kiện "Ngày hội mở máy chủ" sẽ nhận được nhiều phần quà cực khủng.

THỜI GIAN DIỄN RA

Thời gian: 7 ngày đầu mở máy chủ

PHẦN THƯỞNG

NgàyĐIỀU KIỆNQUÀ THƯỞNG
Ngày 1Đăng nhậpVàng *5000 + túi nguyên liệu bắn *1 + mảnh xiêm la *1
Đạt cấp 20Vàng *10000 + túi nguyên liệu di chuyển *1 + mảnh xiêm la *2
Lực chiến 20000Vàng *15000 + túi nguyên liệu tất sát *1 + mảnh xiêm la *3
Vượt ải thường chương 1Vàng *1000 + quà mảnh pet *1 + mảnh xiêm la *1
Vượt ải thường chương 2Vàng *1000 + quà mảnh pet *1 + mảnh xiêm la *1
Vượt ải thường chương 3Vàng *1000 + quà mảnh pet *1 + mảnh xiêm la *1
Vượt ải thường chương 4Vàng *1000 + quà mảnh pet *1 + mảnh xiêm la *1
Vượt ải thường chương 6Vàng *1000 + quà mảnh pet *1 + mảnh xiêm la *1
Vượt ải thường chương 8Vàng *1000 + quà mảnh pet *1 + mảnh xiêm la *1
Vượt ải thường chương 10Vàng *1000 + quà mảnh pet *1 + mảnh xiêm la *1
Vượt ải thường chương 12Vàng *1000 + quà mảnh pet *1 + mảnh xiêm la *1
Có 1 kỹ năng luyện bắn cấp 2Vàng *1000 + Giấy bia đạn *1 + túi nguyên liệu bắn *1
Có 2 kỹ năng luyện bắn cấp 2Vàng *1000 + Giấy bia đạn *1 + túi nguyên liệu bắn *1
Có 3 kỹ năng luyện bắn cấp 5Vàng *1000 + Giấy bia đạn *1 + túi nguyên liệu bắn *1
Có 1 kỹ năng bay - dịch chuyển cấp 2Vàng *1000 + Lông vũ không gian *1 + túi nguyên liệu di chuyển *1
Có 2 kỹ năng bay - dịch chuyển cấp 2Vàng *1000 + Lông vũ không gian *1 + túi nguyên liệu di chuyển *1
Có 1 kỹ năng tất sát cấp 2Vàng *1000 + Thức uống charka *1 + túi nguyên liệu tất sát *1
Có 2 kỹ năng tất sát cấp 2Vàng *1000 + Thức uống charka *1 + túi nguyên liệu tất sát *1
Có 3 kỹ năng tất sát cấp 5Vàng *1000 + Thức uống charka *1 + túi nguyên liệu tất sát *1
Có 1 kỹ năng tụ lực cấp 2Vàng *1000 + Chất dẻo Slime *1 + túi nguyên liệu tụ lực *1
Có 2 kỹ năng tụ lực cấp 2Vàng *1000 + Chất dẻo Slime *1 + túi nguyên liệu tụ lực *1
Có 1 kỹ năng chỉ huy cấp 2Vàng *1000 + Gậy tín hiệu *1 + túi nguyên liệu chỉ huy *1
Có 2 kỹ năng chỉ huy cấp 2Vàng *1000 + Gậy tín hiệu *1 + túi nguyên liệu chỉ huy *1
Có 1 kỹ năng chiến thuật cấp 2Vàng *1000 + Sổ tay thợ săn *1 + túi nguyên liệu chiến thuật *1
Có 2 kỹ năng chiến thuật cấp 2Vàng *1000 + Sổ tay thợ săn *1 + túi nguyên liệu chiến thuật *1
Quà hạn giờTiền riêng sherry *1 + đá đột phá sơ *100 + thuốc thể lực *1 (Giá bán 238 kc)
Ngày 2Cường hoát 3 trang bị cấp  15Vàng *1000 + túi mảnh trang bị tím ngẫu nhiên *1 + đá đột phá sơ *5
Cường hoát 6 trang bị cấp  15Vàng *1000 + túi mảnh trang bị cam ngẫu nhiên *1 + đá đột phá sơ *15
Cường hoát 3 trang bị cấp  35Vàng *1000 + túi mảnh trang bị tím ngẫu nhiên *1 + đá đột phá sơ *5
Cường hoát 6 trang bị cấp  35Vàng *1000 + túi mảnh trang bị cam ngẫu nhiên *1 + đá đột phá sơ *15
Cường hoát 3 trang bị cấp  50Vàng *1000 + túi mảnh trang bị tím ngẫu nhiên *1 + đá đột phá sơ *10
Cường hoát 6 trang bị cấp  50Vàng *1000 + túi mảnh trang bị cam ngẫu nhiên *1 + đá đột phá sơ *20
Cường hoát 3 trang bị cấp  70Vàng *1000 + túi mảnh trang bị tím ngẫu nhiên *1 + đá đột phá sơ *10
Cường hoát 6 trang bị cấp  70Vàng *1000 + túi mảnh trang bị cam ngẫu nhiên *1 + đá đột phá sơ *20
Có 1 pet đạt 1 saoVàng *1000 + thức ăn pet sơ *2 + túi phúc mảnh pet tím *1
Có 1 pet đạt 3 saoVàng *1000 + thức ăn pet sơ *4 + túi phúc mảnh pet tím *2
Có 1 pet đạt 5 saoVàng *1000 + thức ăn pet sơ *6 + túi phúc mảnh pet tím *3
Có 2 pet đạt 3 saoVàng *1000 + thức ăn pet sơ *8 + túi phúc mảnh pet tím *4
Có 3 pet đạt 3 saoVàng *1000 + thức ăn pet sơ *10 + túi phúc mảnh pet tím *5
Có 1 pet đạt bậc 1Vàng *1000 + thức ăn pet sơ *2 + thuốc thức tỉnh pet *10
Có 1 pet đạt bậc 3Vàng *1000 + thức ăn pet sơ *4 + thuốc thức tỉnh pet *20
Có 1 pet đạt bậc 5Vàng *1000 + thức ăn pet sơ *6 + thuốc thức tỉnh pet *30
Có 2 pet đạt bậc 3Vàng *1000 + thức ăn pet sơ *8 + thuốc thức tỉnh pet *30
Có 3 pet đạt bậc 3Vàng *1000 + thức ăn pet sơ *10 + thuốc thức tỉnh pet *30
Quà hạn giờĐá công cấp 4 *2 + tinh hoa thú cưỡi *100 + thuốc thức tỉnh pet sơ *50
Ngày 3Đăng nhậpVàng *5000 + túi phúc mảnh pet cam *1 + mảnh xiêm la *1
Đạt cấp 27Vàng *10000 + túi phúc mảnh pet cam *2 + mảnh xiêm la *2
Lực chiến 40000Vàng *15000 + túi phúc mảnh pet cam *3 + mảnh xiêm la *3
Vượt tinh anh chương 1Vàng *1000 + quà mảnh pet cam *1 + mảnh xiêm la *1
Vượt tinh anh chương 2Vàng *1000 + quà mảnh pet cam *1 + mảnh xiêm la *1
Vượt tinh anh chương 3Vàng *1000 + quà mảnh pet cam *1 + mảnh xiêm la *1
Vượt tinh anh chương 4Vàng *1000 + quà mảnh pet cam *1 + mảnh xiêm la *1
Vượt tinh anh chương 6Vàng *1000 + quà mảnh pet cam *1 + mảnh xiêm la *1
Vượt tinh anh chương 8Vàng *1000 + quà mảnh pet cam *1 + mảnh xiêm la *1
Vượt tinh anh chương 10Vàng *1000 + quà mảnh pet cam *1 + mảnh xiêm la *1
Vượt tinh anh chương 12Vàng *1000 + quà mảnh pet cam *1 + mảnh xiêm la *1
Rút pet 10 lầnVàng *1000 + túi phúc mảnh pet tím *1 + mảnh xiêm la *1
Rút pet 20 lầnVàng *1000 + túi phúc mảnh pet tím *1 + mảnh xiêm la *1
Rút pet 30 lầnVàng *1000 + túi phúc mảnh pet tím *1 + mảnh xiêm la *1
Rút pet 40 lầnVàng *1000 + quà mảnh pet cam *1 + Vé pet *1
Rút pet 50 lầnVàng *1000 + quà mảnh pet cam *1 + Vé pet *1
Rút pet 60 lầnVàng *1000 + quà mảnh pet cam *1 + Vé pet *1
Quà hạn giờNhẫn cuồng bạo *1 + gói mảnh bảo vật *5 
Ngày 4Đăng nhậpVàng *5000 + quà đá quý ngẫu nhiên *1 + mảnh xiêm la *1
Đạt cấp 30Vàng *10000 + quà đá quý ngẫu nhiên *2 + mảnh xiêm la *2
Lực chiến 50000Vàng *15000 + quà đá quý ngẫu nhiên *3 + mảnh xiêm la *3
Khảm 10 đá cấp 1Vàng *1000 + đá công cấp 1 *2 + đá công cấp 2 *1
Khảm 10 đá cấp 2Vàng *1000 + đá sinh lực cấp 1 *2 + đá sinh lực cấp 2 *1
Khảm 18 đá cấp 2Vàng *1000 + đá phòng thủ cấp 1 *2 + đá phòng thủ cấp 2 *1
Khảm 10 đá cấp 3Vàng *1000 + đá phòng thủ cấp 2 *2 + đá phòng thủ cấp 3 *1
Khảm 18 đá cấp 3Vàng *1000 + đá sinh lực cấp 2 *2 + đá sinh lực cấp 3 *1
Khảm 1 đá cấp 4Vàng *1000 + đá công cấp 1 *1 + quà đá quý ngẫu nhiên *1
Khảm 1 đá cấp 5Vàng *1000 + đá công cấp 1 *2 + quà đá quý ngẫu nhiên *2
Khảm 1 đá cấp 6Vàng *1000 + đá công cấp 1 *3 + quà đá quý ngẫu nhiên *3
Có 1 thú cưỡiVàng *1000 + túi mảnh chip thú cưỡi *1 + tinh hoa thú cưỡi *10
Có 2 thú cưỡiVàng *1000 + túi mảnh chip thú cưỡi *1 + tinh hoa thú cưỡi *20
Có 3 thú cưỡiVàng *1000 + túi mảnh chip thú cưỡi *1 + tinh hoa thú cưỡi *30
Có 1 thú cưỡi đạt bậc 3Vàng *1000 + túi mảnh chip thú cưỡi *1 + tinh hoa thú cưỡi *20
Có 1 thú cưỡi đạt bậc 6Vàng *1000 + túi mảnh chip thú cưỡi *1 + tinh hoa thú cưỡi *25
Có 2 thú cưỡi đạt bậc 3Vàng *1000 + túi mảnh chip thú cưỡi *1 + tinh hoa thú cưỡi *20
Có 2 thú cưỡi đạt bậc 6Vàng *1000 + túi mảnh chip thú cưỡi *1 + tinh hoa thú cưỡi *25
Có 3 thú cưỡi đạt bậc 3Vàng *1000 + túi mảnh chip thú cưỡi *1 + tinh hoa thú cưỡi *20
Quà hạn giờđá tinh luyện sơ *60  + rương ma tinh *2 (giá bán 528 Kim Cương)
Ngày 5Đăng nhậpVàng *5000 + danh vọng mạo hiểm *100 + mảnh xiêm la *1
Đạt cấp 32Vàng *10000 + danh vọng mạo hiểm *100 + mảnh xiêm la *2
Lực chiến 60000Vàng *15000 + cống hiến công hội *100 + mảnh xiêm la *3
Sinh tồn qua vòng 2Vàng *1000 + mảnh huy chương tím *1 + danh vọng mạo hiểm *20
Sinh tồn qua vòng 4Vàng *1000 + mảnh huy chương tím *2 + danh vọng mạo hiểm *40
Sinh tồn qua vòng 6Vàng *1000 + mảnh huy chương tím *3 + danh vọng mạo hiểm *60
Sinh tồn qua vòng 8Vàng *1000 + mảnh viên nén tím *1 + danh vọng mạo hiểm *80
Sinh tồn qua vòng 10Vàng *1000 + mảnh viên nén tím *2 + danh vọng mạo hiểm *100
Sinh tồn qua vòng 12Vàng *1000 + mảnh viên nén tím *3 + danh vọng mạo hiểm *120
Giành 5 lì xì công hộiVàng *1000 + vé tạo mới cửa hàng *1 + cống hiến công hội *20
Giành 15 lì xì công hộiVàng *1000 + vé tạo mới cửa hàng *1 + cống hiến công hội *20
Cầu nguyện công hội 10 lầnVàng *1000 + vé tạo mới cửa hàng *1 + mảnh xiêm la *1
Cầu nguyện công hội 20 lầnVàng *1000 + vé tạo mới cửa hàng *1 + mảnh xiêm la *1
Cầu nguyện công hội 30 lầnVàng *1000 + vé tạo mới cửa hàng *1 + mảnh xiêm la *1
Hoàn thành 10 nhiệm vụ công hộiVàng *1000 + vé tạo mới cửa hàng *1 + cống hiến công hội *50
Hoàn thành 20 nhiệm vụ công hộiVàng *1000 + vé tạo mới cửa hàng *1 + cống hiến công hội *50
Tham gia phó bản công hội 5 lầnVàng *1000 + vé tạo mới cửa hàng *1 + cống hiến công hội *50
Tham gia phó bản công hội 11 lầnVàng *1000 + vé tạo mới cửa hàng *1 + cống hiến công hội *50
Quà hạn giờTarot hoàng đế *20 + đá đột phá trung *100 (Giá bán 628 Kim Cương)
Ngày 6Đăng nhậpVàng *5000 + vinh dự *100 + mảnh xiêm la *1
Đạt cấp 33Vàng *10000 + vinh dự *100 + mảnh xiêm la *2
Lực chiến 70000Vàng *15000 + quà cám ơn *5 + mảnh xiêm la *3
Bậc thi đấu đạt sắt 3Vàng *1000 + vé tạo mới cửa hàng *1 + mảnh xiêm la *1
Bậc thi đấu đạt đồng 1Vàng *1000 + vé tạo mới cửa hàng *1 + mảnh xiêm la *1
Bậc thi đấu đạt bạc 1Vàng *1000 + vé tạo mới cửa hàng *1 + mảnh xiêm la *2
Bậc thi đấu đạt vàng 1Vàng *1000 + vé tạo mới cửa hàng *1 + mảnh xiêm la *2
Đấu ghép hạ 10 địchVàng *1000 + vé tạo mới cửa hàng *1 + vinh dự *50
Đấu ghép hạ 20 địchVàng *1000 + vé tạo mới cửa hàng *1 + vinh dự *50
Đấu ghép thắng 5 lầnVàng *1000 + vé tạo mới cửa hàng *1 + vinh dự *50
Đấu ghép thắng 15 lầnVàng *1000 + vé tạo mới cửa hàng *1 + vinh dự *50
Đấu ghép thắng 25 lầnVàng *1000 + vé tạo mới cửa hàng *1 + vinh dự *50
Tặng quà NPC 5 lầnVàng *1000 + mảnh thú cưỡi thông dụng *5 + quà cám ơn *1
Tặng quà NPC 15 lầnVàng *1000 + mảnh thú cưỡi thông dụng *5 + quà cám ơn *1
Tặng quà NPC 30 lầnVàng *1000 + mảnh thú cưỡi thông dụng *10 + quà cám ơn *1
Tặng quà NPC 50 lầnVàng *1000 + mảnh thú cưỡi thông dụng *10 + quà cám ơn *1
Có 1 NPC thân thiện đạt LụcVàng *1000 + quà cám ơn *1 + mảnh xiêm la *1
Có 1 NPC thân thiện đạt LamVàng *1000 + quà cám ơn *1 + mảnh xiêm la *1
Có 3 NPC thân thiện đạt LụcVàng *1000 + quà cám ơn *1 + mảnh xiêm la *1
Có 3 NPC thân thiện đạt LamVàng *1000 + quà cám ơn *1 + mảnh xiêm la *1
Hoàn thành 10 nhiệm vụ NPCVàng *1000 + quà cám ơn *2
Hoàn thành 20 nhiệm vụ NPCVàng *1000 + quà cám ơn *2
Quà hạn giờTim bầu trời *1 + mảnh thú cưỡi thông dụng *100 (Giá bán 728 Kim Cương)
Ngày 7Đăng nhậpVàng *5000 + đá tinh luyện sơ *5 + mảnh xiêm la *1
Đạt cấp 35Vàng *10000 + đá tinh luyện trung *3 + mảnh xiêm la *2
Lực chiến 90000Vàng *15000 + quà trang bị *1 + mảnh xiêm la *3
Phó bản bong bóng 10000Vàng *1000 + thức ăn pet sơ *10 + thuốc thức tỉnh pet sơ *10
Phó bản bong bóng 20000Vàng *1000 + thức ăn pet sơ *10 + thuốc thức tỉnh pet sơ *20
Phó bản bong bóng 30000Vàng *1000 + thức ăn pet sơ *10 + thuốc thức tỉnh pet sơ *30
Đại chiến phòng thủ sinh lực trên 30% qua ảiVàng *1000 + quà mảnh pet cam *1 + túi bài tarot *1
Đại chiến phòng thủ sinh lực trên 80% qua ảiVàng *1000 + quà mảnh pet cam *1 + túi bài tarot *1
Thí luyện đại chiến dễ - bảo về 5 đợt quáiVàng *1000 + đá đột phá sơ *10 + tinh hoa thú cưỡi *10
Thí luyện đại chiến thường - bảo về 5 đợt quáiVàng *1000 + đá đột phá sơ *20 + tinh hoa thú cưỡi *20
Thí luyện đại chiến khó - bảo về 5 đợt quáiVàng *1000 + đá đột phá sơ *30 + tinh hoa thú cưỡi *25
Vượt phó bản đội 5 lầnVàng *1000 + túi mảnh chip thú cưỡi *2 + mảnh xiêm la *1
Vượt phó bản đội 15 lầnVàng *1000 + túi mảnh chip thú cưỡi *3 + mảnh xiêm la *2
Tẩy luyện trang bị 3 lầnVàng *1000 + túi bài tarot *1 + mảnh xiêm la *1
Tẩy luyện trang bị 6 lầnVàng *1000 + túi bài tarot *1 + mảnh xiêm la *1
Tẩy luyện trang bị 10 lầnVàng *1000 + túi bài tarot *1 + mảnh xiêm la *1
Tẩy luyện trang bị 15 lầnVàng *1000 + túi bài tarot *1 + mảnh xiêm la *1
Tẩy luyện trang bị 20 lầnVàng *1000 + túi bài tarot *1 + mảnh xiêm la *1
Tẩy luyện trang bị 25 lầnVàng *1000 + túi bài tarot *1 + mảnh xiêm la *1
Có 1 bảo vật luyện đến cấp 5Vàng *1000 + đá tinh luyện sơ *5 + đá tinh luyện trung *3
Có 1 bảo vật luyện đến cấp 10Vàng *1000 + đá tinh luyện sơ *10 + đá tinh luyện trung *3
Có 2 bảo vật luyện đến cấp 10Vàng *1000 + đá tinh luyện sơ *15 + đá tinh luyện trung *3
Có 1 trang bị dung luyện đến cấp 3Vàng *1000 + túi chọn mảnh trang bị tím *1 + mảnh xiêm la *1
Có 1 trang bị dung luyện đến cấp 5Vàng *1000 + túi chọn mảnh trang bị tím *2 + mảnh xiêm la *1
Có 2 trang bị dung luyện đến cấp 3Vàng *1000 + túi chọn mảnh trang bị tím *3 + mảnh xiêm la *1
Có 2 trang bị dung luyện đến cấp 5Vàng *1000 + túi chọn mảnh trang bị cam *2 + mảnh xiêm la *1
Có 4 trang bị dung luyện đến cấp 3Vàng *1000 + túi chọn mảnh trang bị cam *3 + mảnh xiêm la *1
Quà hạn giờGiáp cam *1 + thú tinh cao *80 (Giá bán 888 Kim Cương)

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Hero có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về GunPow 3D tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến GunPow 3D , Hero vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.